Yu Fang Zhen Piano Arrangement (預防針琴譜: 鍾嘉欣)

鍾嘉欣唱的預防針的旋律不錯。首次在勁歌金曲聽到。希望我編的琴譜你會喜歡吧。
Linda Chung’s Yu Fang Zhen has a nice melody. I hope you like my piano arrangement for it.

download sheet music